Achtergrond

Op 26 april 2001 heeft de raad van de gemeente Bunschoten de toekomstvisie vastgesteld. In deze visie heeft de gemeente de ontwikkelingen op de gebieden wonen, werken, recreatie en voorzieningen tot 2025 weergegeven. Deze visie heeft vervolgens gediend als input voor de discussie over het nieuwe streekplan. In het in december 2004 vastgestelde streekplan van de provincie heeft Bunschoten de mogelijkheid gekregen een uitbreidingsplan te realiseren aan de oostzijde van de gemeente ter grootte van 1600 woningen met de daarbij behorende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld scholen, kerken en een (buurt)winkelvoorziening. De woningen zijn overeenkomstig het rijksbeleid overigens bedoeld voor inwoners van Bunschoten.

Voor deze locatie is al een bestemmingsplan in procedure gebracht. Het bestemmingsplan Rengerswetering is inmiddels goedgekeurd door de provincie in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Als het bestemmingsplan in werking treedt, betekent dit niet dat meteen gestart kan worden met de bouw. Om de bouw, overeenkomstig de doelstellingen uit het nog vast te stellen beleidsplan wonen te kunnen starten, moeten eerst nog gronden worden verworven en ruimtelijke plannen worden gemaakt. Ten behoeve van de grondverwerving heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd. Hierdoor mogen de grondeigenaren de grond niet aan derden verkopen alvorens ze deze eerst aan de gemeente te koop hebben aangeboden.

Om tijdig tot realisatie van de woningbouw en bijbehorende voorzieningen te kunnen komen, heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld dat op 11 oktober 2005 door het college is vastgesteld. Een van de hoofdactiviteiten die hierin zijn beschreven betreft de ruimtelijke planvorming. Voor dit onderdeel is voor de jaren 2006-2007 voorzien in de opstelling van een stedenbouwkundig programma van eisen en een stedenbouwkundig masterplan. Als input hiervoor is teven een archeologisch onderzoek te worden verricht en moet een waterstructuurplan worden opgesteld. Na vaststelling van het masterplan zullen de plannen verder worden geconcretiseerd in verkavelingsplannen die uiteindelijk resulteren in bouwplannen.